Các hành vi bị nghiêm cấm trong pháp lệnh phòng chống mại dâm