Chồng thường xuyên nhậu xỉn về đánh đập vợ con có được xem là hành vi bạo lực gia đình không?