Doanh nghiệp không treo biển bị xử phạt như thế nào?