Hôi của trên đường có bị khép vào tội chiếm giữ tài sản trái phép không?