Một số lưu ý sau khi làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp