Mức xử phạt hành chính đối với tội phá hoại cây trồng