Người có Hành vi xúc phạm người khác có bị xử lý hình sự không?