Người dân làm thủ tục xin mở đường cần chuẩn bị gì?