Những trường hợp nào không được lập vi bằng theo quy định hiện nay?