Phân chia tài sản của doanh nghiệp tuyên bố phá sản như thế nào?