Quy định về việc quản lý nợ thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào?