Theo quy định Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử là gì?