Thủ tục cải chính giấy khai sinh phải thực hiện như thế nào?