Cần đáp ứng điều kiện gì để hộ kinh doanh được miễn thuế?