Có bắt buộc phải lập hợp đồng về việc lập vi bằng không?