Công dân Việt Nam có được mua ngoại tệ đi du lịch không?