Hành vi xây dựng trên đất công bị xử lý như thế nào?