Quy định về Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất là gì?