Quy định về việc đăng ký quyền xuất nhập khẩu hàng hóa như thế nào?