Sử dụng trái phép hình ảnh người khác để quảng cáo bị xử phạt như thế nào?