Thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký giao dịch bảo đảm là khi nào?