Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn thực hiện như thế nào?