Trường hợp nào việc thừa kế được xác định theo hàng thừa kế?