Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng chi tiết nhất

Hình thức sinh hoạt chi bộ đảng của Đảng viên

Đảng viên có hai hình thức sinh hoạt là sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Đây là hai hình thức sinh hoạt riêng biệt, không được lồng ghép với nhau, không thay thế nhau.

Quy định nêu rõ về việc họp thường kỳ và chuyên đề là không được lồng ghép với nhau, hoặc không được phép thay thế nhau. Tuy nhiên một số chi bộ không đủ điều kiện để đáp ứng việc đó như là khó khăn về địa điểm, thời gian. Thì chi bộ đó có thể kết hợp hai buổi sinh hoạt chi bộ lại với nhau. Nhưng phải đảm đảm bảo được các điều điện mà Hướng dẫn 12 của ban tổ chức trung ương đề ra. (Căn cứ Hướng dẫn 12-HD/BTCTW)

Cho dù là họp chi bộ ở hình thức nào đi chăng nữa khi bắt đầu họp chi bộ thư ký phải ghi biên bản họp chi bộ lại. Đồng thời đối với việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ. trước lúc sinh hoạt kết thúc, biên bản sinh hoạt chi bộ phải được thư ký cuộc họp trình bày lại với chi bộ.

Lưu giữ lịa biên bản sinh hoạt chi bộ được quy định rõ trong hướng dẫn 12 của ban tổ chức trung ương

Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho Đảng viên.

Như vậy, có thể thấy, trong bất cứ buổi sinh hoạt chi bộ nào, dù là thường kỳ hay chuyên đề thì thư ký đều phải ghi chép lại toàn bộ diễn biến của buổi sinh hoạt trong biên bản sinh hoạt chi bộ và lưu giữ, bảo quản để làm tài liệu tham khảo, giáo dục Đảng viên.

Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng chi tiết nhất
Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng chi tiết nhất

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ

ĐẢNG UỶ ….…………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ……………….………

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng … năm ….

 • Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng……. năm ……
 • Tại ………………………………………………………………………….

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

I. Phần mở đầu:

Thông báo tình hình Đảng viên

 • Tổng số Đảng viên của chi bộ: …….. đồng chí
 • Đảng viên có mặt: … đồng chí (Đảng viên chính thức … đồng chí, Đảng viên dự bị … đồng chí).
 • Số Đảng viên vắng mặt: … đồng chí gồm:
 • Đồng chí…. Có lý do/không có lý do
 • Đồng chí…. Có lý do/không có lý do..
 • Đảng viên được miễn sinh hoạt: … đồng chí (nếu Đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những Đảng viên tham gia sinh hoạt).
 • Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác: … đồng chí.
 • Số Đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ: … đồng chí.

Như vậy, với số Đảng viên là … đồng chí, chiếm…. % đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ.

 • Chủ trì: Đồng chí: …… Chức vụ: ……
 • Thư ký: Đồng chí: …… Chức vụ: ………
 • Đồng chí: …… cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ (nếu có, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác).

II. Phần nội dung

 1. Về công tác chính trị tư tưởng
 • Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị ……
 • Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên ……
 • Đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên, định hướng nhận thức, tư tưởng cho Đảng viên ….
 1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
 • Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm cùng nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng …
 • Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên …
 • Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ về:
 • Phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện của Đảng viên: ….
 • Công tác giám sát của chi bộ với Đảng viên: ….
 • Công tác kiểm tra Đảng viên trong chấp hành nhiệm vụ: …
 • Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có): …
 • Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên: …
 1. Chi bộ thảo luận (ghi cụ thể, trung thực từng ý kiến của từng Đảng viên) ….

III. Phần kết thúc

 • Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ: ….
 • Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết: ….
 • Số Đảng viên đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)
 • Số Đảng viên không đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)
 • Số Đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của Đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó): …….
 • Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ: ……..

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ …. phút, ngày … tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

CHỦ TRÌ                                           THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Cách ghi mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất

 • Đối với mẫu biên bản họp chi bộ chuyên đề

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp chi bộ

(2) Tên chi bộ thực hiện biên bản họp chuyên đề

(3) Ghi rõ thời điểm họp để lưu trữ, bảo quản hoặc báo cáo sau này

(4), (5) Ghi rõ thời gian, địa điểm đang thực hiện buổi họp chi bộ

(6) Phần mở đầu:

 • Liệt kê, thống kê số lượng từng thành phần Đảng viên theo yêu cầu trong biên bản họp chi bộ, bao gồm:
 • Tổng số Đảng viên;
 • Số lượng Đảng viên có mặt/vắng mặt (nếu vắng mặt thì nêu rõ lý do);
 • Số lượng Đảng viên được miễn sinh hoạt (nếu Đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những Đảng viên tham gia sinh hoạt);
 • Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác;
 • Số Đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ

Lưu ý: Số lượng Đảng viên có mặt tại buổi họp chi bộ chuyên đề phải đảm bảo số lượng (tính theo tỷ lệ phần trăm) để đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018.

 • Về thành phần chủ trì, thư ký, khách mời (nếu có): Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công ty.

(7) Phần nội dung

 • Người ghi biên bản họp chi bộ thường kỳ phải ghi đầy đủ, rõ ràng (có thể tóm gọn, cô đọng nhưng vẫn phải bám sát đúng nội dung) nội dung truyền đạt của bí thư chi bộ hoặc đồng chí chủ trì buổi họp.

Những nội dung truyền đạt của bí thư chi bộ hoặc đồng chí chủ trì buổi họp bao gồm:

 • Mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt
 • Nêu chuyên đề được lựa chọn theo yêu cầu chỉ đạo của cấp uỷ quản lý trực tiếp và phải liên quan trực tiếp đến trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ
 • Giới thiệu Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề theo sự phân công của chi bộ
 • Nội dung chuyên đề thì ghi tóm tắt nội dung cơ bản của chuyên đề
 • Phần thảo luận: Ghi câu hỏi, câu trả lời hoặc nội dung thảo luận của từng Đảng viên
 • Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia buổi họp: Ghi những ý kiến đã được người chủ trì tổng hợp, tóm gọn.

(8), (9) Ghi đầy đủ phần kết luận của đồng chí Bí thư chi bộ việc chuẩn bị, chất lượng, ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề cùng các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện của chuyên đề.

(10) Tên Nghị quyết và kèm theo thống kê số lượng thông qua Nghị quyết đó

(11) Đánh giá chất lượng buổi họp chi bộ theo quy định của Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018

(12) Ghi rõ thời gian kết thúc buổi họp chi bộ chuyên đề

 • Đối với mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp chi bộ

(2) Tên chi bộ thực hiện biên bản họp chuyên đề

(3) Ghi rõ thời điểm họp để lưu trữ, bảo quản hoặc báo cáo sau này

(4), (5) Ghi rõ thời gian, địa điểm đang thực hiện buổi họp chi bộ

(6) Phần mở đầu: Giống như biên bản họp chi bộ chuyên đề

Lưu ý: Số lượng Đảng viên có mặt tại buổi họp chi bộ thường kỳ cũng phải đảm bảo số lượng (tính theo tỷ lệ phần trăm) để đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018.

(7) Phần nội dung

 • Về công tác chính trị tư tưởng

Ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin như sau:

 • Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị ……
 • Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên
 • Đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên, định hướng nhận thức, tư tưởng cho Đảng viên

……

 • Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin như sau:

 • Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm cùng nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng
 • Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2016 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên
 • Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ về

(i) Phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện của Đảng viên

(ii) Công tác giám sát của chi bộ với Đảng viên

(iii) Công tác kiểm tra Đảng viên trong chấp hành nhiệm vụ

(iv) Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có)

 • Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên
 • Chi bộ thảo luận (ghi cụ thể, trung thực từng ý kiến của từng Đảng viên)

(8) Ghi tương tự như (8), (9), (10), (11), (12) của biên bản họp chi bộ chuyên đề.

Câu hỏi thường gặp

Biên bản họp chi bộ đảng lập lúc nào?

Biên bản họp chi bộ Đảng được lập vào lúc kết thúc cuộc họp chi bộ. Tuy nhiên trong quá trình sinh hoạt thư ký buổi họp có trách nhiệm ghi chép lại nội dung biên bản cuộc họp. Để lưu trữ lại.

Biên bản họp chi bộ đảng có mấy loại?

Biên bản sinh hoạt chi bộ đảng thường có 2 loại. Biên bản sinh hoạt chi bộ đảng thường kỳ và biên bản sinh hoạt chi bộ đảng chuyên đề.

Đánh giá post

Related Articles

Trả lời