Cán bộ công chức có thể tham gia hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách nào