Cần có biện pháp gì để hạn chế tình trạng hôi của?