Cần đáp ứng điều kiện gì để được chi trả tiền bồi thường đất?