Chấm dứt hợp đồng thử việc trước hạn có phải bồi thường không?