Có được nhận lương khi chấm dứt hợp đồng thử việc trước hạn không?