Có được quy định số ngày nợ cho khách hàng hay không?