Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương