Điều kiện để người sử dụng lao động được ký hợp đồng lao động với người nước ngoài