Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn có vi phạm pháp luật không?