Giá bán thấp hơn giá niêm yết có vi phạm pháp luật?