Giấy đăng ký xe tạm thời được sử dụng trong bao lâu?