Hình phạt Cải tạo không giam giữ được áp dụng trong trường hợp nào?