Học sinh bán thuốc lá điện tử xử lý như thế nào theo quy định?