Kích thước lối đi chung được xác định dựa trên các căn cứ nào?