Mẫu đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự gồm những nội dung cơ bản nào?