Nghĩa vụ về tài sản khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản