Quy định pháp luật về việc ủy quyền điều hành công việc