Quy định về Điều kiện hưởng thừa kế thế vị được quy định như thế nào?