Quy định về việc thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa theo quy định