Sử dụng trái phép logo thương hiệu của người khác thì bị xử phạt như thế nào?