Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng ủy quyền xe máy là bao lâu?