Thời hạn của giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là bao lâu?