Thương nhân có nghĩa vụ gì khi thực hiện khuyến mại giảm giá hàng bán?