Trách nhiệm của người kế toán được quy định như thế nào?