Trách nhiệm giao hàng theo hợp đồng mua bán được quy định như thế nào?