Trường hợp Không ký hợp đồng có được đóng bảo hiểm không?